บขส.อัพเดท
 
 

บขส.ลงนามเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว เพิ่มอีก ๔ เส้นทาง

 

 

 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมพิธีลงนามสัญญาเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว กับท่านคำพูน เตมาลาด อำนวยการรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ , ท่านนางมะนีวอน อินทะจัก อำนวยการบริษัท มาลานีขนส่งโดยสาร จำกัด , ท่านสีแสง พมมะจัน ประธานบริษัท ร่วมมือขนส่งโดยสารจำปาสักผ่านแดน จำกัด และท่านสมพอน เพ็ดอาลูน อำนวยการบริษัท เพ็ดอาลูนขนส่งโดยสาร ใน ๔ เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางสายที่ ๖ กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ เส้นทางสายที่ ๙ อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง เส้นทางสายที่ ๑๐ กรุงเทพฯ – ปากเซ และเส้นทางสายที่ ๑๑ เชียงราย – อำเภอเชียงของ – แขวงบ่อแก้ว ตามลำดับ โดยมีนายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด และท่านเวียงสะหวัด สีพันดอน หัวหน้ากรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี
ลงนาม
สำหรับ เส้นทางสายที่ ๖ กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเส้นทางที่ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ จากเส้นทางเดิม จังหวัดนครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์ เดินรถด้วยรถปรับอากาศ มาตรฐาน ๔ (ก) ฝ่ายละ ๑ เที่ยวต่อวัน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๒๐.๐๐ น. และออกจากเวียงจันทน์ เวลา ๑๘.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๑ ชั่วโมง ค่าโดยสาร ๙๐๐ บาท และให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดจอดระหว่างทาง
เส้นทางสายที่ ๙ อุดรธานี –หนองคาย –เมืองวังเวียง เดินรถด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน ๒ ฝ่ายละ ๒ เที่ยวต่อวัน ออกจากอุดรธานี เวลา ๐๘.๐๐ น. , เวลา ๑๖.๐๐ น. และออกจากวังเวียง เวลา ๐๘.๐๐ น. , ๑๒.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง ค่าโดยสาร ๓๒๐ บาท และให้จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ที่จังหวัดหนองคาย
เส้นทางสายที่ ๑๐ กรุงเทพฯ –เมืองปากเซ เดินรถด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน ๑ (ข) พิเศษ ๓๒ ที่นั่ง ฝ่ายละ ๑ เที่ยวต่อวัน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๒๑.๐๐ น. และออกจากปากเซ เวลา ๑๖.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
๑๒ ชั่วโมง ค่าโดยสาร ๙๐๐ บาท ให้จังหวัดอุบลราชธานี และด่านวังเต่า เป็นจุดจอดระหว่างทาง
และเส้นทางสายที่ ๑๑ เชียงราย – อำเภอเชียงของ – แขวงบ่อแก้ว เดินรถข้ามสะพาน
แม่น้ำโขง แห่งที่ ๔ เชียงของ – ห้วยทราย ด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน ๒ ฝ่ายละ ๖ เที่ยวต่อวัน (ไป ๓ – กลับ ๓) ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง ค่าโดยสาร ๒๒๐ บาท กำหนดให้มีรถ Shuttle Bus วิ่งฝ่ายละ ๔ เที่ยวต่อวัน ค่าโดยสาร ๒๐ บาท  ทั้งนี้เส้นทางสายที่ ๖ สายที่ ๙ และสายที่ ๑๐ จะสามารถเดินรถได้เมื่อผ่านขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ส่วนเส้นทางสายที่ ๑๑ จะสามารถเปิดเดินรถได้เมื่อสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๔ เชียงของ – ห้วยทราย สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดเดินรถโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว แล้ว ๖ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายที่ ๑ หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ เส้นทางสายที่ ๒ อุดรธานี –นครหลวงเวียงจันทน์ เส้นทางสายที่ ๓ อุบลราชธานี –เมืองปากเซ เส้นทางสายที่ ๔ มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต เส้นทางสายที่ ๕ ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ และเส้นทางสายที่ ๖ นครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์
ส่วนเส้นทางสายที่ ๗ นครพนม – แขวงคำม่วน ได้มีการลงนามในสัญญาเดินรถไปแล้วและจะสามารถเปิดเดินรถได้
เมื่อการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๓ นครพนม – คำม่วน แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เช่นเดียวกับเส้นทางสายที่ ๘ เชียงใหม่ – แขวงหลวงพระบาง ในระยะแรกจะเป็นการเดินรถส่งต่อผู้โดยสารที่ท่าเรืออำเภอเชียงของกับ
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว จนกว่าสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๔ เชียงของ – ห้วยทราย จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
อย่างไรก็ดีเชื่อว่าการลงนามในสัญญาครั้งนี้จะส่งผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้ง ๒ ประเทศอีกด้วย

----------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Copyright © นิตยสารคู่หูเดินทาง / MJ Media Company Limited