ทีมงานของเรา
 
  ฝ่ายที่ปรึกษา

     
            ประธานที่ปรึกษา
          คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
          กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
     
 
รองประธานที่ปรึกษา
ระพิพรรณ วรรณพินทุ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
     
   
  คณะที่ปรึกษา
ระวีวรรณ กรีกวี            จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม     ชนิดา สมานจิตร    ธนวัฒน์ ศรีสกุล
นันทิยา วรุณันต์            ปัญญา ใจสว่าง           เคียงรัฐ มณีศรี       ศิริชัย ทิพสน
พรทิพย์ ทองประเสริฐ    สุดาพร ชุ่มอภัย           เรวดี ช่วยดิษฐ์       ศศกร สันติกูล
นิมนต์ พันกะหรัด          ทะเล มีวุฒิสม             ณัฐมล ชูเชิด         
     
 
ฝ่ายบริหาร


ผู้บริหาร
/ มณฑกาล คงมั่น    วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ  

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
/ นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์

ฝ่ายโฆษณาและการตลาด / จิรฐา เพชรวารี    วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ     เสกสรร ชัยคำมา

กองบรรณาธิการ / ชญานี อนุรักติพันธุ์    พีรญา แก้วเกตุ

บรรณาธิการศิลปกรรม / MJ MEDIA

ฝ่ายภาพ / ธันวา หยาง, s88

ดูแลเว็บไซต์ / อำนาจ พรมลา       

ฝ่ายสมาชิก / 0-2540-7914, 08-5226-0008

แยกสี/พิมพ์ / บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด

 
 
 
 
 
 

Copyright © นิตยสารคู่หูเดินทาง / MJ Media Company Limited